Tajuk Warta Kerajaan Persekutuan
No Akta P.U. (A) 304
Tahun 2016
Isi kandungan Perintah FI (Perubatan) (Pindaan) 2016